Smarkethink
delete
От съображения за сигурност на информацията трябва да се
въведе номер на полицата, за да предявите претенция.
Номерът на полицата трябва да изглежда по този начин:
93001110000690.

Номер на полица:
Проверка на състояние на щета

Номер на полица:
Щета №
(пример: XXXX-XXXX-XX-XXXXXX)


От линковете по-долу може да изтеглите бланките Двустранен
констативен протокол, Доклад до застрахователя и Бланки за изплащане на застрахователни обезщетени

pdf Двустранен констативен протокол

pdf Доклад до застрахователя

pdf Бланки за изплащане на застрахователни обезщетения

pdf ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ за удържане на вноски от застрахователна премия
bg
Проверка на състояние на застраховка
Рег. № (пример: CA 1234 CA)
Код за сигурност

Важно!
Можете да проверите актуалното състояние на полица по застраховка като изпратите SMS с текст INS + Вашия регистрационен номер на кратък номер 1917 с тарифа 0,30 лв. с ДДС за абонати на Мтел и Виваком и 0,29 лв. за абонати на Глобул. (Пример INS CA1234CA)
delete
Контакти
Кариери
Новини
Карта на сайта
Специални условия

Изтегли Декларация-Съгласие 

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКА „АКТИВНА ГРИЖА“

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ЗК „ЛЕВ ИНС” АД, наричана по-нататък Застраховател, на основание настоящите специални условия застрахова български и чуждестранни граждани, наричани по-нататък Застраховани.

 

2. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

2.1. Отговорността на Застрахователя е за транспортиране и/или оказване на първа долекарска помощ на Застрахования, в случай на настъпване на някое от следните събития, групирани в две покрития:

2.1.1. Основно покритие – злополука, вследствие на пътно-транспортно произшествие и злополука от всякакъв вид, претърпяна от застрахованото лице далече от дома;

2.1.2. Разширено/Пълно покритие – злополука от всякакъв вид и/или акутно заболяване, съгласно Приложение 1.

2.2. Транспортният асистанс се осъществява по земя и въздух.

2.2.1. Наземният асистанс на пострадалото лице се осигурява от мястото на инцидента до специализирано лечебно заведение.

2.2.2. Въздушният асистанс се осъществява само в случай на настъпили събития, пряко застрашаващи живота на Застрахования.

2.2.3. Животозастрашаващо събитие и заболяване с характер на акутно се определят като такива, след консултация и по преценка на медицинско лице – специалист, определен от Застрахователя.

2.3. Първа долекарска помощ се оказва на мястото на настъпилото събитие от парамедици при наземнния асистанс и от медицински екип при въздушния асистанс.

2.4. Организацията и координацията на транспортирането се осъществява от 24-часов КОЛ Център на безплатен телефонен номер 080010200.

 

3. ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ

3.1. Застраховката е валидна за събития, настъпили на територията на Р България.

 

4. СКЛЮЧВАНЕ, ФОРМА, СРОК, ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

4.1. Застрахователният договор се сключва писмено под формата на застрахователна полица, като покрива само изрично уговорените в нея рискове.

4.2. Застраховката се сключва поименно. В случай, че се застрахова повече от едно лице, застраховката се сключва като групова и се прилага поименен списък на лицата с посочени три имена, ЕГН, адрес за кореспондация, телефон, имейл.

4.3. Застраховката може да се сключи от лицето, чието здраве и телесна цялост се застраховат /Застрахован/ или от името и за сметка на друго лице /Застраховащ/.

4.4. Срокът на действие на застрахователния договор е 1 /една/ година, освен ако не е договорено друго.

4.5. Застрахователният договор влиза в сила от 00:00 часа на деня, посочен за начало в полицата, и при условие, че е платена цялата дължима премия или първата вноска при разсрочено плащане на премията и изтича в 24:00 часа на деня, посочен за край на застрахования договор. Денят на влизане в сила на полицата не може да бъде по-ранен от деня, следващ датата на издаване на полицата.

4.6. Промени по сключен застрахователен договор, се извършват въз основа на писмено искане от Застрахования. Измененията се оформят с издаване на добавък.

4.7. Ако застрахованият съзнателно е обявил неточно или е премълчал обстоятелство, при наличието на което Застрахователят не би сключил договора, ако е знаел за него, Застрахователят може да прекрати договора или да го измени съгласно разпоредбите на чл.190 от Кодекса за застраховане.

4.8. Застрахователният договор се прекратява с изтичането на срока, за който е сключен, при изчерпване на лимита на полицата и в случаите, предвидени в Кодекса за застраховане.

4.8.1. Всяка от страните може да прекрати договора с изпращане на 15 дневно писмено предизвестие, течащо от деня на получаването му. Не се допуска предсрочно прекратяване от страна на Застрахования, ако са му били изплатени обезщетения или има неуредени претенции по настоящата застраховка.

4.8.2. При прекратяване на застрахователния договор, Застрахователят възстановява част от застрахователната премия, изчислена на база изтеклия период, през който той е носил отговорност и след приспадане на административните разходи по обслужване на застрахователния договор.

4.8.3. Независимо от периода на действие на застраховката, преди прекратяване на застрахователната полица, Застрахователят няма да възстановява застрахователна премия, ако през този период са настъпили събития, за които може да се предполага, че ще породят искове по застраховката.

 

5. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ЛИМИТ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

5.1. Застрахователният лимит представлява максималния размер на отговорност на Застрахователя и е отразен в застрахователната полица.

5.2. Застрахователният лимит е един и същ за основното и разширеното покритие по застраховката.

5.3. Застрахователната премия се определя по тарифи на Застрахователя, в зависимост от избраното ниво на покритие. Премията може да бъде заплатена еднократно или на вноски. При неплащане на поредна вноска с повече от 15 /петнадесет/ дни, застраховката може да се прекрати след изпращане на писмено предизвестие от страна на Застрахователя.

 

6. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ

По тези Специални условия, Застрахователят не носи отговорност за събития, причинени от или дължащи се на:

6.1. умишлени действия на Застрахования с цел самонаранявания и причиняване на неработоспособност, както и при груба небрежност на Застрахования, причинила увреждане на здравето му;

6.2. самоубийство или опит за самоубийство;

6.3. опит за или извършване на престъпление от общ характер;

6.4. употреба на опиати, стимуланти, допинг, алкохол, както и заболяване (или зависимост) от тяхната употреба; алкохолни отравяния, злоупотреба с лекарства;

6.5. радиоактивни отравяния;

6.6. предизвикан аборт, раждане, както и породените от тях усложнения, освен настъпили такива вследствие на злополука;

6.7. действия на органи на властта в отговор на гражданско неподчинение, бунт, въстание, военни действия.

 

7. ОБЯВЯВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

7.1. При настъпване на застрахователно събитие Застрахования е длъжен да уведоми Застрахователя на безплатна денонощна телефонна линия 0800 10 200, с цел предприемане на неотложни мерки за организиране и извършване на транспортния асистанс.

7.2. В случай, че Застрахованият сам организира транспортирането си от мястото на настъпилото застрахователно събитие по смисъла на настоящите условия до лечебно заведение, Застрахователят ще му възстанови реално извършените разходи за транспорта.

За целта Застрахованият предявява искането си чрез подаване на писмено уведомление в офис на Застрахователя в срок до 14 /четиринадесет/ дни от настъпване на събитието, като представя медицински документи, разходооправдателни документи за извършеното плащане (фактура, касов бон и др.) и оригинална застрахователна полица или заверено копие от нея.

В този случай застрахователното обезщетение се изплащане на застрахованото лице в петнадесет дневен срок след представяне на всички документи, свързани с възстановяване на разходите.

7.3. Застрахователното покритие по полицата е ограничено до един въздушен асистанс и до три наземни асистанса през срока на застраховката, но не повече от размера на застрахователния лимит, вписан в застрахователната полица. В случай на изчерпване на застрахователния лимит Застрахователят уведомява застрахованото лице на адреса за контакт, посочен в застрахователната полица.

 

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ЗАСТРАХОВКАТА

8.1. Застрахованият има право:

8.1.1. да увеличи нивото на застрахователно покритие, срещу доплащане на застрахователна премия;

8.1.2. да дозастрахова, съобразно избраното ниво на застрахователно покритие, в случай на частично изчерпване на застрахователния лимит;

8.1.3.да прекрати застрахователния договор;

8.2. Застрахованият е длъжен:

8.2.1. да заплати застрахователната премия в срок и размер, посочени в застрахователната полица ;

8.2.2. да уведоми Застрахователя за всяко изменение, което може да промени обстоятелствата по полицата;

8.2.3. Застрахованият е длъжен да спазва медицинските предписания и указанията, дадени от парамедика;

8.3. Права на Застрахователя:

8.3.1. При неизпълнение на задълженията по т.8.2. Застрахователят отказва осигуряване на непосредствена помощ.

8.3.2. Ако Застрахованият не изпълни задължението си за уведомление по т. 8.2.2 , Застрахователят може да откаже или да намали плащането, упоменато в т.7.2 от настоящите Специални условия;

8.4. Застрахователят е длъжен:

8.4.1. Да предоставя на Застрахования точна, компетентна, изчерпателна и вярна информация за условията по застраховката, включително и относно актуалния лимит на застрахователно покритие.

 

9. ДАВНОСТ И ПОДСЪДНОСТ

9.1. Правата по застрахователния договор се погасяват с три годишна давност от датата на настъпване на застрахователното събитие.

9.2. Отношенията между страните по всяка застраховка се уреждат съгласно действащото българско законодателство. Спорните въпроси се решават чрез преговори, а когато не се постигне съгласие - от компетентния български съд.

10. ДЕФИНИЦИИ

10.1. Злополука – непредвидимо събитие от външен произход, настъпило внезапно и не по волята на Застрахования.

10.2. Акутно заболяване – остро, внезапно, причиняващо болки и страдания на Застрахования събитие, което представлява опасност за неговото здраве и живот и изисква неотложна медицинска помощ.

10.3. Асистанс – транспортиране и оказване на първа долекарска помощ на лице, изпаднало в безпомощно състояние, поради настъпило застрахователно събитие.

10.4. Първа долекарска помощ – това е извършване на животоспасяващи мерки, които спомагат за стабилизиране и облекчаване състоянието на пострадалия до пристигането на професионален медицински екип.

10.5. Парамедик - лице, изпълняващо дейности в съответствие със своята квалификация - преминало курс на обучение при БЧК или друга лицензирана организация, със съответно удостоверение, съгласно специфичната нормативна уредба, при оказване на долекарска, животоспасяваща помощ на пострадали, в критично състояние, на мястото на инцидента.

10.6. „Далече от дома“ - когато лицето се намира извън населеното място на постоянно или временно местожителство.

Настоящите Специални условия са приети от Управителния съвет на ЗК “ЛЕВ ИНС” АД с протокол от 12 юни 2014 г., изменени и допълнени на 01 октомври 2015 г. и на 09 май 2016 г.

Приложение 1

СПИСЪК

на заболяванията, с характер на акутни,

подлежащи на неотложна медицинска помощ

 

1. Инфаркт на миокарда – новонастъпил;

2. Остра сърдечна слабост от различен произход;

3. Мозъчен инсулт – новонастъпил;

4. Остри интоксикации, заплашващи живота;

5. Остра дихателна недостатъчност;

6. Чуждо тяло в дихателните пътища;

7. Бронхиална астма в пристъп;

8. Открити травматични фрактури на костите;

9. Травматични наранявания на вътрешните органи и ЦНС;

10. Тежки заплашващи живота кръвоизливи;

11. Шок и кома с различна етиология;

12. Тежки холелитиазна и нефролитиазна кризи;

13. Остър хирургичен корем с различна етиология.