Други | Лев Инс

Други

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРА НА СТРАНИЦАТА НА ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД ВЪВ ФЕЙСБУК

1. Организатор

1.Играта, провеждана на страницата на Лев Инс във фейсбук: https://www.facebook.com/LevInsAd/ се организира от ЗК „Лев Инс“ АД, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за всички участници в играта. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично във Фейсбук страницата на „Лев Инс“: https://www.facebook.com/LevInsAd/

2. Характеристики и период за провеждане на играта

1. Играта, провеждана на „Лев Инс“ във Фейсбук, представлява промотиране на Спешния телефон 0800 10 200 на Организатора и ще фигурира във Фейсбук под формата на пост. Участието изисква правилен отговор на въпроса В кои случаи трябва да се обадим на денонощния безплатен телефон 0800 10 200?”. Участието е чрез коментар под поста на „Лев Инс“.

2. Играта се провежда в рамките на 7 дни в периода – 4 юли 2018 г. – 9 юли 2018 г.

3. Играта се провеждат при условията на настоящите Правила.

3. Право на участие

1. Право на участие има всяко физическо лице. В случай, че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени в деня на спечелване на наградата, наградата може да бъдe получена само от законния представител на същия. В игрите НЕ могат да участват лица, работещи за ЗК „Лев Инс“ АД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител преди да вземат участие в играта или да предоставят свои лични данни.

4. Участващи продукти

1. За участие в играта не е необходимо закупуването на продукт на „Лев Инс“, нито заплащането на такса.

5. Начин за провеждане на игрите

1. За участие в игрите участниците следва да разполагат с активен профил в Интернет сайта www.facebook.com.

2. На https://www.facebook.com/LevInsAd/ ще бъде публикуван пост, съдържащ информация за играта и линк към видеореакламата на Спешния телефон 0800 10 200 на ЗК „Лев Инс“. За да се включи в играта, участникът следва да отговори правилно на въпроса: В кои случаи трябва да се обадим на денонощния безплатен телефон 0800 10 200?”. Това може да се случи единствено чрез коментар под публикацията в страницата на „Лев Инс” във „Фейсбук”. След като извърши посочените стъпки, името на участника се включва в жребия за спечелване на награда.

3. Организаторът уведомява спечелилият участник в петдневен срок чрез отделен пост с тагване на победителя.

4. За да получи наградата си, печелившият следва да изпрати своите лични данни – три имена, адрес и телефон за доставка под формата на лично съобщение в страницата на „Лев Инс“ във Фейсбук в срок от 10 дни след уведомяването му при условията на т. 5.3.

5. Забранени са действия от страна на участници в игрите, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда.

6. Награди

1. Наградата е видео регистратор.

2. Печелившият, който получава наградата, се тегли чрез жребий на случаен принцип, измежду всички участници, изпълнили правилно изискванията на конкретната игра, освен ако в условието не е посочено друго. Жребият се тегли чрез сайта https://www.fanpagekarma.com

3. Печелившият участник ще бъде обявен на https://www.facebook.com/LevInsAd/, чрез пост във „Фейсбук” страницата на ЗК „Лев Инс” АД като се уведомява за условията на т.5.3.

4. Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност.

5. Организаторът не поема отговорност за сгрешен или невалиден пощенски адрес за доставка на наградата.

7. Правила на играта

1. Настоящите правила на играта са на разположение в сайта на „Лев Инс“- https://www.lev-ins.com/predstavyane/drugi/

8. Правни спорове

1. Организаторът на игрите не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелената награда, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с играта.

2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в играта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

9. Защита на личните данни

1. Чрез включването си в играта участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила.

2. Участието в играта предполага категоричното съгласие на участващите техните лични данни да бъдат запазени и обработвани от компания ЗК „Лев Инс“. Целите на обработването на тези данни са: определяне на спечелилия в играта и доставяне на наградите. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.

3. Организаторът и Изпълнителят поемат задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

10. Разни

1. Всеки участник в играта, провеждана на страницата на „Лев Инс“ във Фейсбук се счита за уведомен и запознат с правилата и е съгласен с условията. С включването си в играта, всеки участник приема имената му, да бъдат публикувани на Фейсбук страницата на „Лев Инс“ с цел обявяване на печелившия в играта.

2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват и/или да вземат своята награда, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на уеб страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства може да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на участниците или трети лица след записване за участие в играта. Тези обстоятелства също могат да се дължат на правни промени, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други), наградата, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.

3. Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С участието си предоставяте информация на „Лев Инс“, а не на Facebook.

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРА НА СТРАНИЦАТА НА ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД ВЪВ ФЕЙСБУК

1. Организатор

1. Играта, провеждана на страницата на Лев Инс във фейсбук: https://www.facebook.com/LevInsAd/ се организира от ЗК „Лев Инс“ АД, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за всички участници в играта. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично във Фейсбук страницата на „Лев Инс“: https://www.facebook.com/LevInsAd/

2. Характеристики и период за провеждане на играта

1. Играта, провеждана на „Лев Инс“ във Фейсбук, представлява промотиране на Спешния телефон 0800 10 200 на Организатора и ще фигурира във Фейсбук под формата на пост. Участието изисква правилен отговор на въпроса „Какво получавате като се обадите на спешния ни телефон 0800 10 200?”. Участието е чрез коментар под поста на „Лев Инс“.

2. Играта се провежда в рамките на 5 дни в периода – 27 юни 2018 г. – 1 юли 2018 г.

3. Играта се провеждат при условията на настоящите Правила.

3. Право на участие

1. Право на участие има всяко физическо лице. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени в деня на спечелване на наградата, тя може да бъдe получена само от законния представител на същия. В игрите НЕ могат да участват лица, работещи за ЗК „Лев Инс“ АД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител преди да вземат участие в играта или да предоставят свои лични данни.

4. Участващи продукти

1. За участие в играта не е необходимо закупуването на продукт на „Лев Инс“, нито заплащането на такса.

5. Начин за провеждане на игрите

1. За участие в игрите участниците следва да разполагат с активен профил в Интернет сайта www.facebook.com.

2. На https://www.facebook.com/LevInsAd/ ще бъде публикуван пост, съдържащ информация за играта и линк към видеореакламата на Спешния телефон 0800 10 200 на ЗК „Лев Инс“. За да се включи в играта, участникът следва да отговори правилно на въпроса: „Какво получавате като се обадите на спешния ни телефон 0800 10 200?”. Това може да се случи единствено чрез коментар под публикацията в страницата на „Лев Инс” във „Фейсбук”. След като извърши посочените стъпки, името на участника се включва в жребия за спечелване на награда.

3. Организаторът уведомява спечелилият участник в петдневен срок чрез отделен пост с тагване на победителя, както и чрез публикация в сайта на ЗК „Лев Инс“ -http://www.lev-ins.com.

4. За да получи наградата си, печелившият следва да изпрати своите лични данни – три имена, адрес и телефон за доставка под формата на лично съобщение в страницата на „Лев Инс“ във Фейсбук в срок от 10 дни след уведомяването му при условията на т. 5.3.

5. Забранени са действия от страна на участници в игрите, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда.

6. Награди

1. Наградата е полет с хеликоптера на ЗК „Лев Инс” АД.

2. Печелившият, който получава наградата, се тегли чрез жребий на случаен принцип, измежду всички участници, изпълнили правилно изискванията на конкретната игра, освен ако в условието не е посочено друго. Жребият се тегли чрез сайта https://www.fanpagekarma.com

3. Печелившият участник ще бъде обявен на https://www.facebook.com/LevInsAd/, чрез пост във „Фейсбук” страницата на ЗК „Лев Инс” АД като се уведомява за условията на т.5.3.

4. Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност.

5. Организаторът не поема отговорност за сгрешен или невалиден пощенски адрес за доставка на наградата.

7. Правила на играта

1. Настоящите правила на играта са на разположение в сайта на „Лев Инс“- https://www.lev-ins.com/predstavyane/drugi/

8. Правни спорове

1. Организаторът на игрите не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелената награда, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с играта.

2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в играта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

9. Защита на личните данни

1. Чрез включването си в играта участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила.

2. Участието в играта предполага категоричното съгласие на участващите техните лични данни да бъдат запазени и обработвани от компания ЗК „Лев Инс“. Целите на обработването на тези данни са: определяне на спечелилия в играта и доставяне на наградите. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.

3. Организаторът и Изпълнителят поемат задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

10. Разни

1. Всеки участник в играта, провеждана на страницата на „Лев Инс“ във Фейсбук се счита за уведомен и запознат с правилата и е съгласен с условията. С включването си в играта, всеки участник приема името и снимката му, да бъдат публикувани на Фейсбук страницата на „Лев Инс“ и сайта на „Лев Инс“, с цел обявяване на печелившия в играта, както ѝ публикуване в медиите с цел промотиране на събитието и спешния телефон 0800 10 200.

2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват и/или да вземат своята награда, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на уеб страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства може да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на участниците или трети лица след записване за участие в играта. Тези обстоятелства също могат да се дължат на правни промени, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други), наградата, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.

3. Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С участието си предоставяте информация на „Лев Инс“, а не на Facebook.

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРА НА СТРАНИЦАТА НА ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД ВЪВ ФЕЙСБУК

1. Организатор

1. Играта, провеждана на страницата на Лев Инс във фейсбук: https://www.facebook.com/LevInsAd/ се организира от ЗК „Лев Инс“ АД, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за всички участници в играта. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично във Фейсбук страницата на „Лев Инс“: https://www.facebook.com/LevInsAd/

2. Характеристики и период за провеждане на играта

1. Играта, провеждана на „Лев Инс“ във Фейсбук, представлява промотиране на Спешния телефон 0800 10 200 на Организатора и ще фигурира във Фейсбук под формата на пост. Участието изисква правилен отговор на въпроса „Колко души се возят в автомобила от рекламата на „Лев Инс“, излъчвана между полувремената на мачовете от световното?“. Участието е чрез коментар под поста на „Лев Инс“.

2. Играта се провежда в рамките на 7 дни в периода – 19 юни 2018 г. – 26 юни 2018 г.

3. Играта се провеждат при условията на настоящите Правила.

3. Право на участие

1. Право на участие има всяко физическо лице. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени в деня на спечелване на наградата, тя може да бъдe получена само от законния представител на същия. В игрите НЕ могат да участват лица, работещи за ЗК „Лев Инс“ АД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител преди да вземат участие в играта или да предоставят свои лични данни.

4. Участващи продукти

1. За участие в играта не е необходимо закупуването на продукт на „Лев Инс“, нито заплащането на такса.

5. Начин за провеждане на игрите

1. За участие в игрите участниците следва да разполагат с активен профил в Интернет сайта www.facebook.com.

2. На https://www.facebook.com/LevInsAd/ ще бъде публикуван пост, съдържащ информация за играта и линк към видеореакламата на Спешния телефон 0800 10 200 на ЗК „Лев Инс“. За да се включи в играта, участникът следва да отговори правилно на въпроса „Колко души се возят в автомобила от рекламата на „Лев Инс“, излъчвана между полувремената на мачовете от световното?“. Това може да се случи единствено чрез коментар под публикацията в страницата на „Лев Инс” във „Фейсбук”. След като извърши посочените стъпки, името на участника се включва в жребия за спечелване на награда.

3. Организаторът уведомява спечелилият участник в петдневен срок чрез отделен пост с тагване на победителя, както и чрез публикация в сайта на ЗК „Лев Инс“ -http://www.lev-ins.com.

4. За да получи наградата си, печелившият следва да изпрати своите лични данни – три имена, адрес и телефон за доставка под формата на лично съобщение в страницата на „Лев Инс“ във Фейсбук в срок от 10 дни след уведомяването му при условията на т. 5.3.

5. Забранени са действия от страна на участници в игрите, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда.

6. Награди

1. Наградата е GPS

2. Печелившият, който получава наградата, се тегли чрез жребий на случаен принцип, измежду всички участници, изпълнили правилно изискванията на конкретната игра, освен ако в условието не е посочено друго.

3. Печелившият участник ще бъде обявен на https://www.facebook.com/LevInsAd/, чрез тагване на името му, както и на http://www.lev-ins.com като се уведомява за условията на т.5.3.

4. Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност.

5. Организаторът не поема отговорност за сгрешен или невалиден пощенски адрес за доставка на наградата.

7. Правила на играта

1. Настоящите правила на играта са на разположение в сайта на „Лев Инс“- https://www.lev-ins.com/predstavyane/drugi/

8. Правни спорове

1. Организаторът на игрите не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелената награда, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с играта.

2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в играта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

9. Защита на личните данни

1. Чрез включването си в играта участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила.

2. Участието в играта предполага категоричното съгласие на участващите техните лични данни да бъдат запазени и обработвани от компания ЗК „Лев Инс“. Целите на обработването на тези данни са: определяне на спечелилия в играта и доставяне на наградите. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.

3. Организаторът и Изпълнителят поемат задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

10. Разни

1. Всеки участник в играта, провеждана на страницата на „Лев Инс“ във Фейсбук се счита за уведомен и запознат с правилата и е съгласен с условията. С включването си в играта, всеки участник приема имената му, да бъдат публикувани на Фейсбук страницата на „Лев Инс“ и сайта на „Лев Инс“, с цел обявяване на печелившия в играта.

2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват и/или да вземат своята награда, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на уеб страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства може да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на участниците или трети лица след записване за участие в играта. Тези обстоятелства също могат да се дължат на правни промени, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други), наградата, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.

3. Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С участието си предоставяте информация на „Лев Инс“, а не на Facebook.