Други | Лев Инс

Други

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ТОМБОЛА

„Полети заедно с Планинска грижа“

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Томболата се организира от ЗК „Лев Инс“ АД, ЕИК:121130788, гр. София, бул. „Черни връх” 51Д МОЛ: Мария Масларова-Гъркова, Павел Димитров

Официалните правила ще бъдат публикувани на сайта на компанията на адрес: http://www.lev-ins.com/bg/drugi и ще бъдат достъпни от 22 февруари 2018 г.. до 24 февруари 2018 г. Те влизат в сила от оповестяването им на сайта на организатора, както и на официалната му фейсбук страница: https://www.facebook.com/LevInsAd/

Организаторът на томболата си запазва правото да допълва, изменя или променя официалните правила на томболата, като промените влизат в сила след оповестяването им на сайта на организатора и фейсбук страницата му.

В томболата могат да участват всички физически лица, с изключение на служители на ЗК „Лев Инс“ АД.

Включвайки се в настоящата томбола, участниците предоставят доброволно своите данни (имена, телефон и други) и дават съгласието си тези данни да бъдат събирани за целите на томболата и/или разпространението на наградата. Имената на печелившите ще бъдат обявени на сайта на ЗК „Лев Инс“ АД, в секция „Други“: http://www.lev-ins.com/bg/drugi

Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба на страната. Всички лични данни ще бъдат защитени, съгласно Закона за защита на личните данни, като ще бъдат използвани за целта на настоящата томбола и в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Организаторът има право да прекрати томболата по всяко време, обявявайки това на сайта си, в секция „Други“: http://www.lev-ins.com/bg/drugi. В случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или други форсмажорни обстоятелства, на участниците не се дължи компенсация.

Участвайки в томболата, участниците се ангажират да приемат настоящите официални правила и да спазват техните условия.

МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА:

1. В томболата може да вземе участие всеки жител или гост на Банско, без възрастови ограничения

2. Участието в томболата не е обвързано с покупка на продукт на ЗК „Лев Инс“.

3. В томболата участва всеки, който в рамките на периода от 22 февруари 2018 г.. до 11:00 ч. на 24 февруари 2018 година, коректно е попълнил формата за участие и я е пуснал в кутията за участие на „Планинска грижа“ пред престорант „Щеките“ на Бъндеришка поляна, Банско или е подал онлайн форма , с която заявява своето участие.

Отрязъкът следва да съдържа три имена, телефон, e-mail. След попълване той се пуска в кутията за участие на „Планинска грижа“ пред престорант „Щеките“ на Бъндеришка поляна, Банско до 11 часа на 24 февруари.

Томболата дава възможност на печелившите да се качат на борда на хеликоптер на „Планинска грижа“ и да направят въздушна разходка над Пирин.

УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛАТА:

– Необходимо е в периода от 22 февруари 2018 г. до 11 часа 24 февруари 2018 година, да бъде попълнен коректно форма за участие /отрязък от флаер/ с три имена, телефон и e-mail адрес, която следва да бъде пусната в кутията за участие на „Планинска грижа“ пред престорант „Щеките“ на Бъндеришка поляна, Банско.

– Необходимо е в периода 22 февруари 2018 г. до 11 часа на 24 февруари 2018г. да се попълни онлайн формулярът достъпен в социалните медии.

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА:

– Наградата за томболата е 10-минутна разходка с хеликоптер на „Планинска грижа“ над района на Банско в Пирин.

– В присъствието на нотариус ще бъдат изтеглени двама печеливши. – Едно лице има право да се възползва само веднъж от наградата – разходка с хеликоптер.

– Изтеглянето на печелившите имена ще се случи на 24 февруари 2018 г. в 12.00 часа, на пред ресторант Щеките на Бъндеришка поляна, Банско,след демонстрация на спасителни действия по застраховка „Планинска грижа“, с участието на хеликоптер.

– Имената на печелившите ще бъдат обявени от водещия

– За да получат наградата си – разходка с хеликоптер, е необходимо печелившите да се намират в района на Бъндеришка поляна, Банско в обявените ден и час на провеждане на демонстрацията и тегленето на томболата /24 февруари 2018 г., 12 часа/.

– В случай, че лицето, чието име е изтеглено не се яви до трето повикване, се преминава към изтеглянето на друг печеливш.

– В случай, че печелившият/та е непълнолетен/на, той/тя ще може да се възползва от наградата си – разходка с хеликоптер, само с пълнолетен придружител.

ДРУГИ:

С включването си в томболата всеки участник предоставя безвъзмездно на ЗК „Лев Инс“ разрешение да публикува и разпространява информация свързана със спечелилите от томболата, включително да използва снимки и материали с участието на печелившите, да ги публикува в дигитални и печатни медии.

Евентуално възникнали спорове между организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.


Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с отнет лиценз на туристическа фирма „Гъливер Травел“ ЕООД, Застрахователна компания „Лев Инс“ АД Ви уведомява, че има сключена застраховка „Отговорност на туроператора“. В тази връзка приканваме всички потърпевши лица  с неосъществени туристически услуги по договор с посочения туроператор в срок до 27.11.2015 да предявят претенциите си в нашите офиси. Молим, претенциите да бъдат комплектовани със следните документи: договор за туристическа услуга, платежен документ, декларация за неосъществено пътуване. След изтичане на посочения срок Застрахователна компания „Лев Инс“ АД ще пристъпи към изплащане на застрахователни обезщетения, определени процентно, съобразно лимита по полицата на туроператора и сумата на предявените претенции. Желанието ни е да удовлетворим всички наши клиенти.

От ръководството на ЗК „Лев Инс“ АД


 Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологичка оценка

Правила за игра във Фейсбук