Мисия и визия | Лев Инс

Мисия и визия

МИСИЯ
Стратегическо партниране с клиентите за намаляване на риска от застрахователни събития и за опазване живота и здравето на хората, както и на застрахованото имущество.

ВИЗИЯ

ЗК „Лев Инс“ АД е компанията на АКТИВНАТА СИГУРНОСТ.
Тази философия издига тезата за „активно застраховане“, като нова и адекватна форма на съвременната застрахователна дейност.
Освен двете традиционни функции на застрахователната дейност, а именно възмездяване и обезщетяване на клиентите и защита живота на населението, ЗК „Лев Инс“ АД развива и налага изпреварващата функция на активното застраховане, която се определя от изискванията на модерната организационна култура.

Какво е Активна Сигурност:

Активно отношение към работата и активно партньорство с клиента.

Предотвратяване настъпването на рисковете или ограничаването на причинените от тях вреди.

Практически мерки, указания и предписания, включително обучение и оказване конкретна помощ на клиентите.

Основополагащите начала на „Активната сигурност“ са:

Изпреварваща активност.

Участват всички.

Сигурността не е проблем, а решение.