Презастрахователна програма

ЗК „ЛЕВ ИНС” АД е организирал презастрахователни покрития за главните си видове застраховки.

ГО на МПС

Застраховката „Гражданска отговорност на автомобилиста” е покрита с XL Договори, пласирани при първокласни  Презастрахователи сред които:

Hannover Re – AA- (S&P’s)

Arch Re – A+ (S&P’s)

VIG Re – A+ (S&P’s)

Signal Iduna – A- (Fitch)

XL CATLIN (AXA) - AA- (S&P’s)

NEW RE - AA- (S&P’s)

Korean Re – A (S&P’s)

GIC Re – A- (AM Best)

Имущество

Имуществените  застраховки, приети от ЗК „Лев Инс” АД, са покрити чрез XL Договор за риск и за събитие. Договорът покрива цялата имуществена сметка на Компанията, включително прекъсване на производството, разделите щети на имущество, строително-монтажни застраховки, повреждане на машини и електронно оборудване.

Каско на МПС

Към XL Договора по застраховки „Имущество“, е включена застраховка „Каско на МПС“ за катастрофично покритие. Договорът е пласиран при:

Sirius – А- (S&P’s)

Polish Re – A- (AM Best)

Korean Re – A (S&P’s)

Kuwait Re – A- (AM Best)

Dunav Re – BB+(AM Best)

Гаранции по договор (Бондове) приети от ЗК „Лев Инс” АД, са покрити чрез квотен договор пласиран при:

Active Re – А- (AM Best)

Най-новият продукт в портфейла  на ЗК „Лев Инс” АД – застраховката „Кибер сигурност” е с презастрахователно покритие от един от водещите  презастрахователи Hannover Re – AA- (S&P’s)

ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 185 ОТ КЗ

Наименование: Застрахователна компания “Лев Инс” АД

Правно-организационна форма: Акционерно дружество

Седалище и адрес на управление: гр. София 1700, бул. „Симеоновско шосе” 67 А

Адрес на агенция, чрез която се сключва застраховката: (попълва се при всеки конкретен случай)

Процедури за уреждане на спорове:

Жалби от потребители на застраховки се приемат в деловодството на компанията. Жалби, постъпили в териториалните структури се препращат незабавно по факс в Централно управление.

Жалбите се разпределят за разглеждане от изпълнителния директор. Всяка жалба получава писмен отговор.

Приложимо право: българското законодателство, вкл. подписаните в страната международни договори.