Презастрахователна програма | Лев Инс

Презастрахователна програма

ЗК „ЛЕВ ИНС” АД е организирал презастрахователни покрития за главните си видове застраховки.

Автомобилен бизнес

Застраховката „Гражданска отговорност на автомобилиста” е покрита с XL Договори, пласирани при следните Презастрахователи:

Hannover Re – AA- S&P’s

Partner Re – A+ S&P’s

XL Catlin – A+ S&P’s

Trust Re – A- S&P’s

Korean Re – A S&P’s

GIC Re – A- AM Best

Каско на МПС

Към XL Договора по застраховки „Имущество“, сключен през 2016 година, е включена застраховка „Каско на МПС“ за катастрофично покритие.

Имущество

Имуществения бизнес, приет от Компанията, е покрит чрез XL Договор за риск и за събитие. Договорът покрива цялата имуществена сметка на Компанията включително Прекъсване на производството, разделите щети на имущество по строително-монтажни застраховки, повреждане на машини, и последващо Прекъсване на производството, включително и Електронно оборудване.

Договорът е пласиран при:

Sirius – А- S&P’s

Trust Re – A- S&P’s

Polish Re – A- AM Best

Korean Re – A S&P’s

KUWAIT Re – A- A.M. Best

ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 185 ОТ КЗ

Наименование: Застрахователна компания “Лев Инс” АД

Правноорганизационна форма: Акционерно дружество

Седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. „Черни връх” 51 Д

Адрес на агенция, чрез която се сключва застраховката: (попълва се при всеки конкретен случай)

Процедури за уреждане на спорове:

Жалби от потребители на застраховки се приемат в деловодството на компанията. Жалби, постъпили в териториалните структури се препращат незабавно на факс в Централно управление.

Жалбите се разпределят за разглеждане от изпълнителния директор. Всяка жалба получава писмен отговор.

Приложимо право: българското законодателство, вкл. подписаните от страната международни договори.