Презастрахователна програма

ЗК „Лев Инс” АД е организирало презастрахователни покрития за главните си видове застраховки, с цел прецизно управление на риска.  

Традиционно компанията пласира своята презастрахователна програма при първокласни международни презастрахователи, сред които:

Hannover Re,  AXA XL, Swiss Re, Arch Re, Sirius, Polish Re, Active Re и други.

ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 185 ОТ КЗ

Наименование: Застрахователна компания “Лев Инс” АД

Правно-организационна форма: Акционерно дружество

Седалище и адрес на управление: гр. София 1700, бул. „Симеоновско шосе” 67 А

Адрес на агенция, чрез която се сключва застраховката: (попълва се при всеки конкретен случай)

Процедури за уреждане на спорове:

Жалби от потребители на застраховки се приемат в деловодството на компанията. Жалби, постъпили в териториалните структури се препращат незабавно по факс в Централно управление.

Жалбите се разпределят за разглеждане от изпълнителния директор. Всяка жалба получава писмен отговор.

Приложимо право: българското законодателство, вкл. подписаните в страната международни договори.