Застраховки "Злополука"

Застраховка "Трудова Злополука"

Задължителна застраховка „Трудова Злополука" се сключва съгласно Наредба за задължително застраховане на работници и служители за риска „трудова злополука” /ДВ бр.15/17.02.2006 г. последно изменена ...