product category image

Застраховка "Трудова Злополука"

Задължителна застраховка „Трудова Злополука" се сключва съгласно Наредба за задължително застраховане на работници и служители за риска „трудова злополука” /ДВ бр.15/17.02.2006 г. последно изменена бр. 5 от 19.01.2010 г.

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката e предназначена за работници и служители, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, които принадлежат към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Какво покрива застраховката?

Застраховката осигурява защита на работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опастност за живота и здравето им.

Задължителна застраховка „Трудова Злополука" включва следните покрития:

  • временна неработоспособност вследствие на трудова злополука;
  • трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;
  • смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука.

Минималната застрахователна сума за риска смърт и трайно намалена работоспособност вследствие трудова злополука е 7-кратния размер на годишната брутна заплата на работниците и служителите към момента на сключване на застраховката. Минималната застрахователна сума за риска временна неработоспособност от трудова злополука е размерът на месечната брутна заплата на работниците и служителите към момента на сключване на застраховката.

Застраховката задължително покрива посочените рискове, настъпили вследствие събития (трудови злополуки) по чл.55, ал.1 от КСО:

Допълнителни покрития:

  • Разширяване на покритието и за трудова злополука по чл.55 ал.2 от КСО;
  • Временна неработоспособност от трудова злополука с по-висока застрахователна сума;
  • Разширяване на покритието с валидност и за чужбина.
Кога се сключва застраховката?

Застраховката се сключва от работодателя за всяка календарна година. Срокът не може да бъде по-дълъг от 12 месеца и по-кратък от един месец.

Къде е валидна застраховката?

Застраховката покрива събития, настъпили на територията на Република България. Срещу заплащане на допълнителна премия, покритието може да се разшири и за чужбина.

Защо да сключа застраховка в Лев Инс?
  • Дружеството предлага широк обхват на застрахователните покрития;
  • Застраховката може да се сключи като индивидуален или групов договор;
  • Гарантирано 100% плащане, защото е без никакво самоучастие от страна на застрахованите лица.

Застрахователната премия (цената) на застраховка „Трудова злополука” в  ЗК „Лев Инс” АД може да бъде разсрочвана на вноски, в зависимост от договореността между страните.

Безплатен денонощен телефонен асистънс

0800 10 200

Заявете вашата застраховка "Трудова Злополука" онлайн тук.

Често задавани въпроси

Как се застраховат лица, постъпили на работа след влизането в сила на полицата?

Промени в договора могат да се правят. Застраховащият уведомява Застрахователя за настъпили промени в списъчния състав на застрахованите лица, въз основа на която информация ЗК „Лев Инс” АД издава Добавък.

Застраховката може ли да се сключи за работници и служители от Министерство на вътрешните работи или Министерство на отбраната?

Не, те са застраховани на друго основание за риска „злополука”.