product category image

Застраховка „Злополука на лекари и медицински персонал при или по повод изълнение на служебните им задължения“

За кого е предназначена застраховката?

Застраховат се правоспособни лекари, медицински персонал и парамедици за претърпени вреди, вследствие на телесни увреждания и извършени разходи за процесуална защита в граждански дела, срещу причинителя на увреждането.

Какво покрива застраховката?

Срещу сключен застрахователен договор (полица) и платена премия, ЗК „Лев Инс“ АД, носи отговорност върху живота, здравето (работоспособността) и телесната цялостна застрахованите лица, срещу риска злополука.

Покрити рискове:
Покритие А:
 1. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще изплати обезщетение за претърпени вреди вследствие на телесно увреждане на ЗАСТРАХОВАНИЯ в резултат на посегателство причинено от пациент, негов близък, придружаващо го лице или друго заинтересовано лице, при или по повод на изпълнение на служебните му задължения.
 2. Покритие А включва следните рискове:
  - смърт на ЗАСТРАХОВАНИЯ;
  - трайна загуба на работоспособност на ЗАСТРАХОВАНИЯ;
  - временна загуба на работоспособност на ЗАСТРАХОВАНИЯ.
Покритие Б:
 1. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще възстанови извършените от ЗАСТРАХОВАНИЯ разходи за защита и процесуално представителство в гражданско дело или по граждански иск в наказателния процес срещу причинителя на телесното увреждане, посочено в Покритие А,
 2. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да възстанови, до размера на застрахователната сума по покритие Б, разходите на ЗАСТРАХОВАНИЯ за:
  - адвокатско възнаграждение в размер съгласно Наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения;
  - възнаграждение на вещи лица при извършване на съдебно-медицинска експертиза;
  - държавна такса в полза на съд
Кога е валидна застраховката?

Покритието е валидно при или по повод на изпълнение на служебните задължения на застрахованото лице.

Къде е валидна застраховката?

Застраховката е валидна за събития, настъпили на територията на Република България.

Защо да сключа застраховка в Лев Инс?

Със застраховка „Злополука на лекари и медицински персонал при или по повод изълнение на служебните им задълженияот Лев Инс, получавате:

 • Широк обхват на застрахователните покрития;
 • Преференциална цена на застраховката;
 • Гарантирано 100% плащане, защото е без никакво самоучастие от страна на застрахованите лица;
 • Гарантирана финансова помощ в случай на посегателство, причинено от пациент, негов близък, придружаващо го лице или друго заинтересовано лице;
 • Осигурява защита и спокойствие при непредвидени събития;
 • Няма изиискване за минимална премия.

 

Безплатен денонощен телефонен асистънс

0800 10 200

Често задавани въпроси