product category image

Мега Протект

„МЕГАПРОТЕКТ” - пет различни застраховки на преференциални цени в една полица. Клиентите получават осем възможни варианта за избор, в зависимост от желанието и финансовите си предпочитания.

Какво се застрахова?

Обект на застрахователна защита са движими или недвижими имущества, които са собственост на български или чуждестранни физически, или юридически лица.

Застрахователното покритие за движимо имущество се предоставя само, ако то се намира в сгради на адреса, посочен в договора.

Отговорността на юридически и физически лица, за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, които са пряк и непосредствен резултат от застрахователно събитие.

Обект на застраховане са също здравето, животът и телесната цялост на застрахованите физически лица.

По тази застраховка, се обезщетяват разходи, изплащат суми, осигурява се съдействие и специализирани услуги, определени по вид и до застрахователна сума (лимит на отговорност), уговорени в застрахователния договор, за събития настъпили по време на пътуване, или престой на български и чуждестранни физически лица, извън територията на Република България.

Териториален обхват на покритието:

Със застраховка „МЕГА ПРОТЕКТ” се осигурява защита за движимо и недвижимо имущество, намиращо се на територията на Република България.

Какви рискове покрива застраховката?
 • покриват се вреди вследствие на пожар и последиците от гасенето му; мълния (гръм, светкавица); експлозия и имплозия; падане и блъскане от летателни апарати и части от тях;
 • буря, ураган, вихрушка, смерч, увреждане от падащи клони, дървета и др., градушка и последиците от нея, проливен дъжд, наводнение вследствие природно бедствие;
 • действие на подпочвени води и/или морски вълни, увреждане от тежест от естествено натрупване на сняг или лед, измръзване (замръзване) на стоково-материални ценности, свличане и срутване на земната повърхност;
 • авария на ВиК - покриват се вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/ или тръби; внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации;
 • вреди на имущества при удар от самодвижещи се машини и/или при товарене и разтоварване с товаро - разтоварни машини по време на авария с тях; увреждане на имущества по време на транспортирането им от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;
 • късо съединение / Токов удар;
 • удар от ППС или животно;
 • земетресение;
 • кражба чрез взлом;
 • злоумишлени действия на трети лица;
 • пожар от злоумишлени действия на трети лица;
 • вандализъм и вандализъм при опит за кражба чрез взлом за недвижимо имущество;
 • разходи - реално извършени разходи, необходими за предотвратяване на застрахователно събитие, (в т.ч. и за преместване или предпазване на застраховано имущество), както и за ограничаване или намаляване на щетите след настъпило застрахователно събитие, вкл. разноските за разчистване на отломки и остатъци от такова имущество, в общ размер до 5% от застрахователната му сума;
 • чупене на стъкла;
 • отговорност към трети лица;
 • медицински разноски, вследствие настъпила злополука или акутно заболяване;
 • транспортиране и репатриране;
 • смърт на застрахованото лице, вследствие на битова злополука;
 • трайна загуба на работоспособност, вследствие на битова злополука;
 • временна загуба на работоспособност, вследствие на битова злополука;
 • разходи за медикаменти – покриват се извършените разходи за закупени медикаменти до 30 дни от датата на битовата злополука.
Защо да сключа застраховка в ЛЕВ ИНС?
 • цялостно решение за застрахователна защита;
 • По застрахователна полица МЕГАПРОТЕКТ клиентът може да избере различен вариант във всяка отделна секция от петте различни застраховки;
 • Разсрочено плащане на застрахователната премия;
 • Застрахователят и застрахованият договарят застрахователната сума;
 • 24/7 безплатен авариен асистънс за овладяване и ограничаване на настъпили застрахователни събития;
 • Възможност за избор на валута – лева или евро;
 • Недвижимо имущество;
 • Жилищни сгради – къщи и апартаменти;
 • Помощни постройки, мазета, тавани, гаражи.

 

Движимо имущество

Общо обзавеждане, битова и компютърна техника, предназначени за употреба в частния живот на Застрахования и членовете на неговото семейство и домакинство, намиращо се на адреса, посочен в застрахователния договор.

Отговорност към трети лица

Покриват причинените имуществени и неимуществени вреди на трети лица от Застрахования.

„Медицински разноски” при пътуване в чужбина с асистанс

Медицински разноски, вследствие настъпила злополука или акутно заболяване – възстановяват се паричните разходи, направени от Застрахования и/или асистиращата компания за медицинско, фармацевтично, хирургично и болнично обслужване до лимита, посочен в застрахователната полица.

Транспортиране и репатриране – в случай на доказана медицинска необходимост Застрахователят покрива транспортните разходи на Застрахования до България, както и репатриране на тленни останки в случай на смърт.

„Битова злополука”

 • Смърт на застрахованото лице, вследствие на битова злополука;
 • Трайна загуба на работоспособност, вследствие на битова злополука;
 • Временна загуба на работоспособност, вследствие на битова злополука;
 • Разходи за медикаменти – покриват се извършените разходи за закупени медикаменти, до 30 дни от датата на битовата злополука.

 

Авариен асистънс* за дома 0800 10 200:

Със застраховка „Домашно имущество“ Лев Инс осигурява услуга по овладяване на аварийна ситуация от специализиран техник без заплащане на допълнителна премия.

 

  ВиК услуги (труд и материали) 

   Ключарски услуги (труд и материали)

  Ел.услуги (труд и материали)    

    Стъкларски услуги (труд и материали)

Често задавани въпроси

Ако наводня съседите, застраховката важи ли?

Застраховката покрива неволно причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от Застрахования.