Кариери | Лев Инс

Кариери

Изтеглете АНКЕТНА КАРТА НА СТАЖАНТА

Попълнените анкети, заедно с мотивационно писмо, изпращайте на e-mail: careers@lev-ins.com.

На относно, посочете: студентски стаж.

Свободни позиции

ЗК ”Лев Инс“ АД търси да назначи ОФИС МЕНИДЖЪР

Описание на длъжността:

✔  Административно и техническо обслужване на офиса;
  Води официалната кореспонденция на фирмата в страната и чужбина, както и следи вътрешната кореспонденция и я разпределя по предназначение;
  Контролира и координира работата и контактите на служителите в дружеството и другите изпълнители и партньори помежду им и с ръководството за изпълнение на проектите и текущите задачи;
✔  Води комуникацията и следи за изпълнението на обслужващите фирмата изпълнители;
✔  Води документацията на фирмата, изготвя административни и други документи;
✔  Изпълнява други административни и технически задачи;
✔  Изпълнява и всички други дейности, свързани с длъжността, възложени му от Ръководството;
✔  Всички задължения, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Правилника за вътрешен трудов ред.

Изисквания:

  Висше образование;
  Трудов опит –най-малко 3 г. по специалността

Специални умения:

✔  Компютърна грамотност, умения за работа с MS offise, Internet
✔  Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
  Умения за работа с офис техника и специализиран софтуер.

Личностни изисквания към кандидата:

✔  Организационни умения
✔  Лоялност
✔  Комуникативност
✔  Умения за работа в екип
✔  Организираност
  Изпълнителност
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля, изпращайте CV с актуална снимка на имейл: careers@lev-ins.com до 15.07.2018 г. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.