product category image

Отговорност за продукта

Застраховката "Отговорност за продукта" е доброволна и е предназначена за покриване отговорността на застрахованите юридически лица за виновно причинени вреди на трети лица.

За кого е предназначена застраховката?

Затрахова се отговорността на физически и юридически лица. Ако застраховката гражданска отговорност е сключена от юридическо лице, тя покрива отговорността, както на юридическото лице, така и на неговите законни представляващи и на лицата в трудови правоотношения с него. Тази застраховка е доброволна.

Териториален обхват на покритието:

Тази застраховка покрива отговорността на застрахованите лица за вреди причинени на територията на Република България.

Какви рискове покрива застраховката?

Покрити са сумите, които Застрахованият е задължен по закон да изплати като обезщетение на трети лица за претърпени от тях неимуществени и имуществени вреди, възникнали от или във връзка с какъвто и да е дефект на продукта или стоката, която Застрахованият или негови служители са произвели, доставили, продали, монтирали, инсталирали или пуснали в обращение в рамките на своята търговска дейност

Защо да сключа застраховка в Лев Инс?
  • Експертите на Лев Инс ще предложат най-добрите и съобразени с нуждите на конкретния клиент комбинации от застрахователни покрития;
  • Дружеството предлага широк обхват на застрахователните покрития;
  • Конкурентни тарифни условия.
Как да купя застраховката?

За сключване на застраховка е необходимо кандидатът за застраховане да попълни Предложение-въпросник за оценка на риска в офис на Застрахователя. Заявление за сключване можете да подедете и през секцията ОНЛАЙН от главното меню на сайта. 

 

Безплатен денонощен телефонен асистънс

0800 10 200

Често задавани въпроси

Мога ли да се възползвам от застраховката като производител на стоки?

Можете, застраховката е предназначена именно за щети, причинени от дефекти на произвежданите и/или монтирани от Вас продукти?