product category image

Животни

Застраховката покрива загубите на собственици на едри и дребни преживни животни, спортни коне, птици, кошери с пчели, домашни любимци и други видове животни.

За кого е предназначена застраховката?

Застраховка Животни е предназначена за физически и юридически лица, както и еднолични търговци(ЕТ), осъществяващи дейността си на територията на Р. България.

Обект на застраховане са:

 • ЕРД /говеда и биволи/ на възраст над 6 месеца;
 • Еднокопитни животни /коне, магарета/ на възраст от 1 до 10 години, състезателни коне и такива за разплод;
 • ДРД /овце, кози/ на възраст над 3 месеца;
 • Подрастващи прасета над 20 кг, свине за угояване, свине за разплод;
 • Птици;
 • Риба;
 • Зайци;
 • Кошери с пчели;
 • Домашни любимци, екзотични животни, както и домашни, ловни, луксозни и служебни кучета на възраст от 1 до 8 години.

На застраховане подлежат животни, които към датата на сключване на застраховката са клинично здрави, в добро общо състояние, в оптимални условия за отглеждане, с осигурена качествена храна, профилактика и лечение, в съответствие с добрите зоотехнолгични и ветеринарни практики.

Териториален обхват на покритието:

Тази застраховка покрива отговорността на застрахованите лица за вреди причинени единствено и само на територията на Р. България

Покрити рискове от застраховката:

Застраховката покрива загубите на собствениците в резултат на смърт на селскостопански, служебни и домашни животни, настъпили в следствие на:

 • пожар – за пожарообезопасени обекти;
 • природни бедствия – буря, ураган (вихрушка, смерч), проливен дъжд, градушка, наводнение, срутване на земни и скални маси и удар от мълния;
 • злополуки – обгаряне от взрив, нападение от диви животни, действие на електрически ток, произшествие с МПС, счупване на кости при механичен удар и падане в пропаст при паша, потвърдени и доказани от съответните органи или по анкетен път;
 • заразни болести или мерки за борба с тях, потвърдени лабораторно от ветеринарен институт (станция);
  • антракс, туберколоза, бруцелоза, шап, бяс, сап, мит, устрел, чума и червенка;
  • псевдочума, марекова болест, левкоза, пастьорелоза (холера), туберколоза и парко-дифтерит при птици. Този риск не се покрива за птици до 3 месеца;
  • американски (злокачествен) гнилец, нозематоза и акароза за кошери с пчели;
  • вирусна хемарогична септицемия и хемарогична септицемия за риба;
 • незаразни, паразитни и непокрити по т. 5.4 от ОУ болести. Този риск на се покрива за телета и агнета до 6 месеца, прасета до 40 килограма живо тегло, птици, фазани, кеклици, пъдпъдъци, полезен дивеч, риба и пчелни семейства.

Защо да сключа застраховка в Лев Инс?

 • Сигурност и спокойствие във фермата;
 • Възможност за разсрочено плащане;
 • Пакетът може да бъде гъвкаво адаптиран към вашите нужди;
 • Изплащането на изчислените обезщетения се извършва до 12 дни след комплектоване на щетата – доказване причината и размера на дължимото обезщетение;
 • Оферта до 2 часа и 48 часа за оглед и сключване на застрахователна полица;
 • През целия период на застрахователно покритие, Вие ще имате сигурен партньор в лицето на ЗК ЛЕВ ИНС, получавайки от нас 24 часово обслужване и консултации, свързани с вашите животни, с цел минимизиране на риска, коректно и прецизно обгрижване, спазвайки най-високи професионални стандарти в селскостопанските застраховки.

ВАЖНО!!!

Краен срок за сключване на застраховката:

 • Застраховка Животни се сключва целогодишно и не е ограничена, с краен срок за сключване.

Срокове за уведомяване при настъпване на застрахователно събитие

 • При настъпило застрахователно събитие в срок, но не по-късно от 24 часа от узнаването му, като в уведомлението се съдържат номера на застрахователната полица, датата и вида на събитието, както и опис на ушните марки на пострадалите животни или друг идентификационен номер.
 • При проявление на риска "пожар”, Застрахованият незабавно трябва да уведоми органите на Районна служба противопожарна и аварийна безопасност, а в срок до 24 часа да уведоми и Застрахователя.

Цена

Застрахователната премия е строго индивидуална и се определя по договаряне съгласно тарифа за застраховане по видове животни, в зависимост от индивидуалната преценка на риска, състоянието на животновъдните обекти или местата за отглеждане, както и от общото здравословно състояние на отглежданите животни или домашни любимци.

Застрахователната премия може да се плати еднократно или разсрочено, в зависимост от желанието на клиента.

Денонощен и безплатен телефон за съдействие

0800 10 200

Често задавани въпроси

Какво трябва да направя, ако кучето ми е откраднато?